Fiksna telefonija tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

Kredit za kupovinu nepokretnosti

Stambeni kredit u RSD osiguran kod NKOSK

Detalji kredita

 • Vrsta kredita: Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti
 • Valuta kredita: RSD
 • Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma za indeksiranje
 • Iznos kredita: do 10.000.000 RSD
 • Učešće: minimum 20%
 • Period otplate: do 120 meseci
 • Nominalna kamatna stopa: 1,78% + 6M Belibor
 • Administrativni trošak: 1,50% - 1,95%
 • Prevremena otplata: 0% - 1%*

* Prevremena otplata iznosi, 1% od iznosa glavnice koja se prevremeno otplaćuje, i to ako je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz Ugovora o kreditu duži od jedne godine; Ako je ovaj period kraći, naknada će iznositi 0,5% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice. Banka će naplatiti naknadu za prevremenu otplatu samo ako je iznos prevremene otplate u periodu od dvanest meseci veći od 1.000.000 dinara.

 

Reprezentativni primer

Kupoprodajna cena 
nekretnine

Učešće

Iznos kredita

NKS

Period otplate

Rata

EKS

5.700.000 RSD

2.000.000 RSD

3.700.000 RSD

4,83%

120 meseci

38,937.51
RSD

7.32%

Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom šestomesečnog Belibora i fiksnog dela. Vrednost šestomesečnog Belibora za II polugodište: 3,05% fiksni deo: 1,78%. EKS obračunat na dan 02.07.2018. Dospeće rate svakog radnog dana u mesecu. 

Primer troškova koji prate odobrenje kredita u vrednosti od 3.700.000 RSD

 • Trošak obrade kredita: 72.150 RSD
 • Trošak obrade kredita kod NKOSK: 30 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Trošak osiguranja kod NKOSK-a: 420 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Trošak održavanja računa ( u slučaju da klijent nije već korisnik tekućeg računa u Banci): promenjiv 290 RSD
 • Menice: 150 RSD (3 menice x 50 RSD)
 • Osnovni izvešaj Kreditnog biroa: 246 RSD
 • Overa založne izjave: 10.080 RSD
 • Osiguranje nepokretnosti – godišnje: 40 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Osiguranje života – godišnje: oko 100 EUR
 • Izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Taksa za upis hipoteke: 20.000 RSD

Sredstva obezbeđenja kredita

 • Vinkulirane polise životnog i osiguranja nepokretnosti
 • Menica i menično ovlašćenje
 • Hipoteka prvog reda na nepokretnost

Plan otplate:

 • Dinamički se prikazuje
Stambeni kredit sa fiksnom kamatnom stopom u prvih 60 meseci osiguran kod NKOSK

Detalji kredita

 • Vrsta kredita: Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti
 • Valuta kredita: EUR
 • Kriterijum za indeksiranje: U dinarskoj protivvrednosti po srednjem Kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
 • Iznos kredita: 10.000 – 250.000 EUR
 • Učešće: minimum 20% od kupoprodajne cene
 • Period otplate: do 300 meseci
 • Nominalna kamatna stopa fiksni period 60 meseci: 2,940%
 • Nominalna kamatna stopa po isteku fiksnog perioda: od 2,671% (2,940% + 6M EURIBOR)
 • Administrativni trošak za stambene kredite sa rokom do 120 meseci: bez troška obrade kredita
 • Administrativni trošak: od 0.5%-1% , minimum 200 evra
 • Trošak osiguranja kod NKOSK: 1,5% - 3,5% (premija se povećava u skladu sa važećom tarifom NKOSK)
 • Prevremena otplata: 0% - 1%*
 • Trošak održavanja kreditne partije: bez troška održavanja za stambene kredite do 120 meseci
 • Trošak održavanja kreditne partije: 0.10% (na ostatak glavnice, jednom godišnje do kraja otplate kredita)

* Prevremena otplata iznosi, 1% od iznosa glavnice koja se prevremeno otplaćuje, i to ako je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz Ugovora o kreditu duži od jedne godine; Ako je ovaj period kraći, naknada će iznositi 0,5% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice. Banka će naplatiti naknadu za prevremenu otplatu samo ako je iznos prevremene otplate u periodu od dvanest meseci veći od 1.000.000 dinara.

 

Reprezentativni primer

Kupoprodajna cena nekretnine

Period otplate

Učešće

Iznos kredita

NKS u prvih 60 meseci

NKS po isteku 60 meseci

Rata u prvih 60 meseci

Rata po isteku fiksnog perioda od 60 meseci

EKS

125.000 EUR

300 meseci

25.000 EUR

100.000 EUR

2.940%

2.671%

471,10 EUR

459.71
EUR

3,62%

Kamatna stopa je fiksna prvih 60 mesec i iznosi 2, 940%. Po isteku perioda od 60 meseci kamata je promenljiva i definiše se primenom šestomesečnog Euribora i fiksnog dela. Vrednost šestomesečnog Euribora za II polugodište: -0,269% fiksni deo: 2,940%.

EKS obračunat na dan 02.11.2018. Dospeće rate svakog 5. dana u mesecu.

Primer troškova koji prate odobrenje kredita u vrednosti od 100.000 EUR

 • Troškovi obrade kredita: 1%
 • Trošak osiguranja kredita kod NKOSK: 2,5% (ukoliko je vrednost nepokretnosti za 30% veća od iznosa kredita)
 • Obrada kredita kod NKOSK-a: 30 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
 • Trošak održavanja računa (u slučaju da klijent nije već korisnik tekućeg računa u Banci) promenjiv: 290 RSD
 • Menica: 150 RSD (3 menice x 50 RSD),
 • Osnovni izvešaj Kreditnog biroa: 246 RSD,
 • Overa založne izjave: 20.080 RSD,
 • Osiguranje nepokretnosti – godišnje: 40 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
 • Osiguranje života – godišnje: 100 EUR,
 • Izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
 • Procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
 • Upis hipoteke: 50.000 RSD,
 • Održavanje kreditne partije: 0,10%
 • Vinkulirane polise životnog i osiguranja nepokretnosti
 • Hipoteka prvog reda na nepokretnost
 • Menica i menično ovlašćenje

Sredstva obezbeđenja kredita

Visina osnovne premije osiguranja NKOSK se može uvećati u skladu sa načinom obračuna premije osiguranja NKOSK:
-za osiguranje kredita sa LTV < 70, neto iznos premije je 1,5% od iznosa kredita
- za osiguranje kredita, sa 70 < LTV <80, neto iznos premije je 2,5% od iznosa kredita
- ukoliko korisnik kredita nema plaćeno životno osiguranje, premija se uvećava za 0.25 p.p.
- ukoliko je predmet hipoteke „objekat u izgradnji“, osnovna premija osiguranja se uvećava za 0,5 p.p.
- ukoliko je predmet hipoteke objekat legalizovan po osnovu Zakona o planiranju i izgradnji premija se uvećava za 0,15 p.p.
- ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 60%, premija osiguranja se uvećava za 0,5 p.p.
- ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 70%, premija osiguranja se uvećava za 1 p.p.
- ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 80%, premija osiguranja se uvećava za 1,5 p.p., samo u slučaju kada je 80% ili više obaveza ugovoreno u dinarima

 

Plan otplate

 • Dinamički se prikazuje
Stambeni kredit sa varijabilnom kamatnom stopom osiguran kod NKOSK

Detalji kredita

 • Vrsta kredita: Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti
 • Valuta kredita: EUR
 • Kriterijum za indeksiranje: U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
 • Iznos kredita: 10.000 – 250.000 EUR
 • Učešće: minimum 20% od kupoprodajne cene
 • Period otplate: do 300 meseci
 • Nominalna kamatna stopa: od 2,521% (2,790% + 6M Euribor)
 • Administrativni trošak: bez troška obrade za stambene kredite do 120 meseci
 • Administrativni trošak: od 0,5%-1%, minimum 200 evra
 • Trošak osiguranja kod NKOSK: 1,5% - 3,5% (premija se povećava u skladu sa važećom tarifom NKOSK)
 • Prevremena otplata: 0% - 1%*
 • Trošak održavanja kreditne partije: - bez troška za stambene kredite do 120 meseci za sve iznose
  • bez troška za stambene kredite u iznosu od 100.000 EUR za sve ročnosti
 • Trošak održavanja kreditne partije: 0,10% (na ostatak glavnice, jednom godišnje do kraja otplate kredita)

* Prevremena otplata iznosi, 1% od iznosa glavnice koja se prevremeno otplaćuje, i to ako je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz Ugovora o kreditu duži od jedne godine; Ako je ovaj period kraći, naknada će iznositi 0,5% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice. Banka će naplatiti naknadu za prevremenu otplatu samo ako je iznos prevremene otplate u periodu od dvanest meseci veći od 1.000.000 dinara

 

Reprezentativni primer

Kupoprodajna cena
nekretnine

Period 
otplate

Učešće

Iznos kredita

NKS

Rata

EKS

125.000 EUR

120 meseci

25.000 EUR

100.000 EUR

2,521%

943,65EUR

3,98%

Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom šestomesečnog Euribora i fiksnog dela. Vrednost šestomesečnog Euribora za II polugodište: -0,269% fiksni deo: 2.790%. EKS obračunat na dan 02.07.2018. Dospeće rate svakog radnog dana u mesecu.

 

Kupoprodajna cena
nekretnine

Period 
otplate

Učešće

Iznos kredita

NKS

Rata

EKS

125.000 EUR

180 meseci

25.000 EUR

100.000 EUR

2,571%

670,14EUR

3,72%

Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom šestomesečnog Euribora i fiksnog dela. Vrednost šestomesečnog Euribora za II polugodište: -0,269% fiksni deo: 2.840%. EKS obračunat na dan 02.07.2018. Dospeće rate svakog radnog dana u mesecu.

 

Kupoprodajna cena
nekretnine

Period 
otplate

Učešće

Iznos kredita

NKS

Rata

EKS

125.000 EUR

240 meseci

25.000 EUR

100.000 EUR

2,621%

535,82EUR

3,61%

Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom šestomesečnog Euribora i fiksnog dela. Vrednost šestomesečnog Euribora za II polugodište: -0,269% fiksni deo: 2.890%. EKS obračunat na dan 02.07.2018. Dospeće rate svakog radnog dana u mesecu.

 

Kupoprodajna cena
nekretnine

Period 
otplate

Učešće

Iznos kredita

NKS

Rata

EKS

125.000 EUR

300 meseci

25.000 EUR

100.000 EUR

2,671%

457,28EUR

3,56%

Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom šestomesečnog Euribora i fiksnog dela. Vrednost šestomesečnog Euribora za II polugodište: -0,269% fiksni deo: 2.940%. EKS obračunat na dan 02.07.2018. Dospeće rate svakog radnog dana u mesecu.

Primer troškova koji prate odobrenje kredita u vrednosti od 100.000 EUR

 • Troškovi obrade kredita: 1%
 • Trošak osiguranja kredita kod NKOSK: 2.5% (ukoliko je nepokretnost 30% vrednija od iznosa kredita)
 • Obrada kredita kod NKOSK-a: 30 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
 • Trošak održavanja računa (u slučaju da klijent nije već korisnik tekućeg računa u Banci) promenjiv: 290 RSD
 • Menica: 150 RSD (3 menice x 50 RSD),
 • Osnovni izvešaj Kreditnog biroa: 246 RSD,
 • Overa založne izjave: 20.080 RSD
 • Osiguranje nepokretnosti – godišnje: 40 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
 • Osiguranje života – godišnje: 100 EUR
 • Izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
 • Procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
 • Upis hipoteke: 50.000 RSD
 • Održavanje kreditne partije: bez troškova održavanja

Sredstva obezbeđenja kredita

 • Vinkulirane polise životnog i osiguranja nepokretnosti
 • Hipoteka prvog reda na nepokretnost
 • Menica i menično ovlašćenje

Visina osnovne premije osiguranja NKOSK se može uvećati u skladu sa načinom obračuna premije osiguranja NKOSK:
-za osiguranje kredita sa LTV < 70, neto iznos premije je 1,5% od iznosa kredita
- za osiguranje kredita, sa 70 < LTV <80, neto iznos premije je 2,5% od iznosa kredita
- ukoliko korisnik kredita nema plaćeno životno osiguranje, premija se uvećava za 0.25 p.p.
- ukoliko je predmet hipoteke „objekat u izgradnji“, osnovna premija osiguranja se uvećava za 0,5 p.p.
- ukoliko je predmet hipoteke objekat legalizovan po osnovu Zakona o planiranju i izgradnji premija se uvećava za 0,15 p.p.
- ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 60%, premija osiguranja se uvećava za 0,5 p.p.
- ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 70%, premija osiguranja se uvećava za 1 p.p.
- ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 80%, premija osiguranja se uvećava za 1,5 p.p., samo u slučaju kada je 80% ili više obaveza ugovoreno u dinarima

 

Plan otplate

 • Dinamički se prikazuje

 

Povezani proizvodi u ponudi Crédit Agricole banke

Chat
 

Elektronsko bankarstvo