Stambeni kredit za rekonstrukciju i adaptaciju u EUR osiguran kod NKOSK

 • Vrsta kredita: Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti
 • Valuta kredita: EUR
 • Kriterijum za indeksiranje: U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
 • Iznos kredita: 5.000 – 200.000 EUR

Maksimalni iznos kredita do 50% vrednosti od nekretnine koja je predmet adaptacije ili koja se stavlja pod hipoteku .

Način isplate:

 • U profakturama/fakturama - 60% od iznosa kredita
 • U gotovini - 40% od iznosa kredita
 • Učešće: opciono
 • Period otplate: do 360 meseci
 • Nominalna kamatna stopa: od 3.521% (3.790% + 6M Euribor)
 • Trošak obrade kredita: 0.5% - 1%
 • Trošak osiguranja kod NKOSK: 1,5% - 3,5% (premija se povećava u skladu sa važećom tarifom NKOSK)
 • Obrada zahteva kod NKOSK: 30 EUR
 • Prevremena otplata: 0% - 1%*
 • Trošak održavanja kreditne kartije: 0.10% (na ostatak glavnice, jednom godišnje do kraja otplate kredita)

* Prevremena otplata iznosi, 1% od iznosa glavnice koja se prevremeno otplaćuje, i to ako je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz Ugovora o kreditu duži od jedne godine; Ako je ovaj period kraći, naknada će iznositi 0,5% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice. Banka će naplatiti naknadu za prevremenu otplatu samo ako je iznos prevremene otplate u periodu od dvanest meseci veći od 1.000.000 dinara.

Reprezentativni primer:

Iznos kredita Period otplate NKS Rata EKS
30.000EUR 120 meseci 3.521% 296,95EUR 6,06%

Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom šestomesečnog Euribora i fiksnog dela. Vrednost šestomesečnog Euribora za II polugodište: -0,269% fiksni deo: 3.790%. EKS obračunat na dan 02.07.2018. Dospeće rate svakog radnog dana u mesecu.


Reprezentativni primer:

Iznos kredita Period otplate NKS Rata EKS
30.000EUR 180 meseci 3.571% 215,51EUR 5,69%

Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom šestomesečnog Euribora i fiksnog dela. Vrednost šestomesečnog Euribora za II polugodište: -0,269% fiksni deo: 3.840%. EKS obračunat na dan 02.07.2018. Dospeće rate svakog radnog dana u mesecu.


Reprezentativni primer:

Iznos kredita Period otplate NKS Rata EKS
30.000EUR 240 meseci 3.621% 175,86EUR 5,52%

Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom šestomesečnog Euribora i fiksnog dela. Vrednost šestomesečnog Euribora za II polugodište: -0,269% fiksni deo: 3.890%. EKS obračunat na dan 02.07.2018. Dospeće rate svakog radnog dana u mesecu.


Reprezentativni primer:

Iznos kredita Period otplate NKS Rata EKS
30.000EUR 300 meseci 3.671% 152,95EUR 5,42%

Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom šestomesečnog Euribora i fiksnog dela. Vrednost šestomesečnog Euribora za II polugodište: -0,269% fiksni deo: 3.940%. EKS obračunat na dan 02.07.2018. Dospeće rate svakog radnog dana u mesecu.


Reprezentativni primer:

Iznos kredita Period otplate NKS Rata EKS
30.000EUR 360 meseci 3.721% 138,44EUR 5,36%

Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom šestomesečnog Euribora i fiksnog dela. Vrednost šestomesečnog Euribora za II polugodište: -0,269% fiksni deo: 3.990%. EKS obračunat na dan 02.07.2018. Dospeće rate svakog radnog dana u mesecu.


Primer troškova koji prate odobrenje kredita u vrednosti od 30.000 EUR

 • Troškovi obrade kredita: 600EUR, u dinarskoj protivvrednosti
 • Trošak osiguranja kredita kod NKOSK: 450 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
 • Obrada zahteva kod NKOSK-a: 30 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
 • Trošak održavanja računa (u slučaju da klijent nije već korisnik tekućeg računa u Banci) promenjiv: 290 RSD 
 • Menica: 150 RSD (3 menice x 50 RSD),
 • Osnovni izvešaj Kreditnog biroa: 246 RSD,
 • Overa založne izjave: 10.080 RSD,
 • Osiguranje nepokretnosti – godišnje: 40 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
 • Osiguranje života – godišnje: 100 EUR,
 • Izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
 • Procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
 • Upis hipoteke: 20.000 RSD,
 • Održavanje kreditne partije: 0.10% na godišnjem nivou na preostali iznos glavnice

Sredstva obezbeđenja kredita

 • Vinkulirane polise životnog i osiguranja nepokretnosti
 • Menica i menično ovlašćenje
 • Hipoteka prvog reda na nepokretnost
Visina osnovne premije osiguranja NKOSK se može uvećati u skladu sa načinom obračuna premije osiguranja NKOSK:
-za osiguranje kredita sa LTV < 70, neto iznos premije je 1,5% od iznosa kredita
- za osiguranje kredita, sa 70 < LTV <80, neto iznos premije je 2,5% od iznosa kredita
- ukoliko korisnik kredita nema plaćeno životno osiguranje, premija se uvećava za 0.25 p.p.
- ukoliko je predmet hipoteke „objekat u izgradnji“, osnovna premija osiguranja se uvećava za 0,5 p.p.
- ukoliko je predmet hipoteke objekat legalizovan po osnovu Zakona o planiranju i izgradnji premija se uvećava za 0,15 p.p.
- ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 60%, premija osiguranja se uvećava za 0,5 p.p.
- ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 70%, premija osiguranja se uvećava za 1 p.p.
- ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 80%, premija osiguranja se uvećava za 1,5 p.p., samo u slučaju kada je 80% ili više obaveza ugovoreno u dinarima